+36 20 254 5438 info@bestar.hu

Nyereményjáték szabályzat

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az
Bestar Hungary Kft által üzemeltetett https://www.facebook.com/BestarHungary Facebook és
https://www.instagram.com/bestar.kft/ Instagram https://www.tiktok.com/@bestar.kft TikTok
oldalán (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok
szervezője a Bestar Hungary Kft.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki 18. életévét
  betöltötte és belföldi magányszemély (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes
  cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
  valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben
  a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban
  NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok
  közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • a Bestar Hungary Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
  valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető
  tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 2. A Játék leírása
  A Játékban a leírását és feltételeit mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt
  tartalmazza.
 3. A Játék időtartama
  A játék időtartamát mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.
 4. Nyeremények
  A nyereményt mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza. A nyeremény
  másra át nem ruházható. A nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
  jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy
  egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertest terheli.
 5. Sorsolás
  A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a
  Bestar Hungary Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, vagy megbízott
  munkatársai előtt. Módját mindig az aktuális nyereményjátékot kiíró poszt tartalmazza.
 6. Nyertesek értesítése
  A nyertest minden esetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna értesítést, de a
  közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@bestar.hu e-mail
  címen neve, postacíme, telefonszáma megírásával. Amennyiben az értesítést követő 15 napon
  belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy a nyertes helyére pótnyertes lép
  elő. A visszaigazolást követően az adminisztratív feladatok egy-két hónapig is elhúzódhatnak.
 7. A nyeremények kézbesítése
  A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében.
  Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a
  továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és Bestar Hungary Kft-t semmilyen
  felelősség nem terheli.
 8. Adatkezelés
  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy –
  megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Bestar Hungary Kft., mint
  adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Bestar Hungary Kft. minden további engedély
  és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a
  reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.
  A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert
  szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek
  teljesítése érdekében adott esetben a Bestar Hungary Kft. kezelje, illetve átadja a Magyar
  Posta Zrt-nek, a DHL Express Magyarország Kft-nek, vagy a GLS Hungary Kft-nek. A
  nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a
  Bestar Hungary Kft. székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
  törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az a
  Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Bestar Hungary Kft. termékeivel/szolgáltatásival
  kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli
  felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban
  postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését Bestar Hungary Kft.-től, a
  nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok
  vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
  nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban
  meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt
  gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.  A Bestar Hungary Kft. a
  személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a
  Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
 9. Adatkezelés a social media (Facebook, Instagram) posztokra vonatkozóan
  Amennyiben a játékkiírásban a részvétel feltétele, hogy a Bestar Hungary Kft hashtag-ként a
  posztban megjelenjen, a poszt tartalmát a Bestar Hungary Kft. szabadon használhatja,
  megoszthatja weboldalán, online felületein a posztoló nevének említésével.
 10. Felelősségkizárás
  A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt
  maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a Bestar Hungary Kft. nem vállal
  felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően)
  a Bestar Hungary Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és
  minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A
  Bestar Hungary Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség
  kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Bestar-Hungary Kft. kizár
  minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel
  során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
  bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
  veszteségekért. A Bestar Hungaty Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama
  alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető
  el.
 11. Egyéb
  A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és
  feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét
  (kizárólag a település megjelölésével) a Bestar Hungary Kft. az adott nyereményjátékot

közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos
kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. Nyeremény
  A sorsolás útján kiválasztott nyertes vagy 24 db tölcséres vagy 30 db pálcikás Monte
  jégkrémet nyer.