+36 20 254 5438 info@bestar.hu

Adatkezelési nyilatkozat

BESTAR HUNGARY KFT.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Bestar Hungary Kft. az Érintetteket még az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztatóval kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban hivatkozott Bestar Hungary Kft. a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő neve:

Bestar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége: Bestar Hungary Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Sasadi út 130.

Adószám: 13659374-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 866611

Képviselő: Varga Norbert Ügyvezető

I. TÁJÉKOZTATÓNK HATÁLYA ÉS CÉLJA:

  1. Jelen Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a Bestar Hungary Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban szabályozott adatvédelmi politikát a Bestar Hungary Kft. mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  2. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Bestar Hungary Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (.,Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (lnfo tv.) rendelkezéseit.

II. ÁLTALÁNOS FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK:

 1. Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (.,Érintett”) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 2. Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítható természetes személy.
 3. Az Érintett hozzájárulása: Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 4. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 5. Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen esetben a Bestar Hungary Kft.
 6. Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 7. Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR” által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
 8. Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.
 9. Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

III. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, ELVEI

 1. A Bestar Hungary Kft. mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli.
 2. A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük vagy az Érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.
 3. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő Bestar Hungary Kft.. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, és kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 4. Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag· az azt megadó személy, tehát Ön felel.
 5. A 16. életévét be nem töltött személy -Érintett- személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
 6. Bestar Hungary Kft. által kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk.
 7. Bestar Hungary Kft. a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

IV. ADATKEZELÉSEINK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA:

 1. Weboldalon történő érdeklődéshez kapcsolódód adatok kezelése:

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor web oldalunkon a www.bestar.hu online felületünkön érdeklődik és kitölti a „Kapcsolat” panelt, mert szeretne kapcsolatba lépni velünk, többet szeretne megtudni termékeinkről, véleménye, esetleg javaslata van.

 1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Megkeresésére felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy kérdéseit megválaszoljuk.
 2. Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
 3. Érintettek kategóriái: Azon Érintettek akik az „üzenet” panelt kitöltik.
 4. Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím, telefonszám.
 5. Adatfeldolgozót a Bestar Hungary Kft. nem vesz igénybe. Megkeresései (az „üzenetek”) az info@bestar.hu elérhetőségre érkeznek meg. ahol az érdeklődők kérdéseivel foglalkozó kollégánk kezeli és válaszolja meg a megkereséseket.
 6. Adatkezelés tervezett időtartama: Amennyiben nem jön létre üzleti/szerződéses kapcsolat minden hónap végén az elektronikus üzenetek annak minden tartalmával együtt törlésre kerül. Abból semmilyen adatot nem tárolunk és mentünk a későbbiekben. Az elektronikus üzeneteket az érintett törlési kérelmére is töröljük az aktuális hónapban történő törlés előtt.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

2. Hírlevelezéshez kapcsolódó adatkezelés:

 1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Tájékoztatás.
 2. Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
 3. Érintettek kategóriái: Azon Érintettek akik az „üzenet” panelt kitöltik.
 4. Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím, telefonszám.
 5. Adatfeldolgozót a Bestar Hungary Kft. nem vesz igénybe. Megkeresései (az „üzenetek”) az info@bestar.hu elérhetőségre érkeznek meg. ahol az érdeklődők kérdéseivel foglalkozó kollégánk kezeli és válaszolja meg a megkereséseket.
 6. Adatkezelés tervezett időtartama: Leiratkozásig.

3. Weboldalon történő látogatáshoz kapcsolódó adatok kezelése:

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor web oldalunkat a www.bestar.hu on-line felületünket meglátogatja.

 1. Az érintettek köre: A weboldalt meglátogató és használó valamennyi érintett
 2. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 3. Az adatfeldolgozás jogalapja: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint.
 4. Adatfeldolgozó: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Szerver-szolgáltató: WEBHU Kft.

Székhely: 5008 Szolnok, Munkácsy Mihály utca 40

adószám: 11505066-2-16

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik/fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

  A Társaság által kezelt további adatok köre:

  A testre szabott kiszolgálás érdekében tájékoztatjuk, hogy weboldalunk un. Technikai cookie-at használ.

  A cookie-k (sütik) kis méretű szöveges fájlok, amelyek a felkeresett weboldalakról kerülnek a felhasználó internet kapcsolattal rendelkező eszközére; majd a felhasználó következő látogatásai során kerülnek vissza a cookie-k a küldő weboldalakra.

  A cookie-k különféle célokra használhatóak és különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, mind a felhasználó által látogatott weboldal tulajdonosa, mind pedig más weboldalak (” harmadik fél cookie-k) használhatják a cookie-k információit.

  A lentiekben megtalálhat minden információt a weboldalonkon használt cookie-król, illetve arról, hogy hogyan kezelje a cookie preferenciáit.

  Technikai cookie-k:

  Olyan cookie-k, amelyek kizárólag a weboldal műküdéséhez és a szolgáltatások biztosításához szükségesek.

  Oyan cookie-k, amelyek a preferenciák mentéséhez és optimalizációs tevékenységekhez kapcsolódnak.

  A weboldal adminisztrátora által közvetlenül használt statisztikai cookie-k, amelyek összinformációkat gyűjtenek.

  Ezeknek a technikai típusú cookie-knak az alkalmazásához nem kell a webolodal hasznlójának előzetes jóváhagyása, így ezek a weboldalra történő belépéssel direkt módon installálódnak.

  V. AZ ÉRINTETT JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

  Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

  1. Ön, mint érintett kérheti, hogy a Bestar Hungary Kft. tájékoztassa, kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk Ön számára hozzáférést.
  2. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármikor írásban fordulhat Hozzánk. A Bestar Hungary Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@bestar.hu mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérését A Bestar Hungary Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a tájékoztatás megadása előtt Bestar Hungary Kft. az érintettet más módon is beazonosítsa.
  3. A tájékoztatás kérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

  Helyesbítéshez való jog

  Kérheti ön a Bestar Hungary Kft.-től, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítésük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

  Törléshez való jog

  Az Érintett kérheti a Bestar Hungary Kft. által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! Tehát, amennyiben ön a IV. Pontban feltüntetett „Adatkezeléseink felsorolása és célja” fejezetben található egyes adatkezeléseknél, az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kötelezettség jogalapja” megjelölést látja, azon adatok törlését nem áll módunkban megtenni, mert az adatok tárolását jogszabály írja elő az Adatkezelő – Bestar Hungary Kft.- számára. Ilyen adatok különösen a számlázással összefüggő adatkezelések.

  A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően azonban a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  1. Ön, mint Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Bestar Hungary Kft. korlátozza, ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  2. Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Bestar Hungary Kft. korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  3. Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Bestar Hungary Kft. korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy Bestar Hungary Kft., mint Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsuk.

  A tiltakozáshoz való jog

  Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

  VI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

  Amennyiben Bestar Hungary Kft.-hez kérelem érkezik be, úgy arra a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

  Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük önt, a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt.

  Az első tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha:

  1. Az Éritett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, intézkedést; A kérelem egyértelműen megalapozatlan;
  2. A kérelem túlzó
  3. Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD· n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előre tájékoztatja a kérelmezőt.
  4. Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg. kivéve, ha:
  5. Az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást Bestar Hungary Kft.-nek;
  6. Amennyiben a Bestar Hungary Kft. nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.

  VII. ADATBIZTONSÁG

  1. A www.bestar.hu oldal SSL titkosítást használ.
  2. A Bestar Hungary Kft. által kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – az irodájában őrzi.
  3. Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk. Minden hozzáférést naplózunk, az adat-kimentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak.
  4. A saját Actual Ügyviteli rendszeredbe rögzített személyes adatokra csak az értékesítéssel és szállítással foglalkozó munkatársaink látnak rá.
  5. Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap Bestar Hungary Kft. -nél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke.
  6. Bestar Hungary Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a rendelet valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Bestar Hungary Kft. adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag Bestar Hungary Kft. erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig.
  7. Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Bestar Hungary Kft. minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
  8. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.
  9. Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Bestar Hungary Kft., mint Adatkezelő és az Adatfeldolgozóink is szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz. Adatfeldolgozóink ezekről a védelmi eljárásokról nyilatkozatban vagy megállapodásban biztosítják Bestar Hungary Kft.- t.
  10. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, Társaságunk meghatározott módon a hozzáférési szinteket szigorúan szabályozza.
  11. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Bestar Hungary Kft. szintén jogosultsági szintek beépítésével szabályozza.
  12. 12. Bestar Hungary Kft. felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor Bestar Hungary Kft. mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag. illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

  VIII. PANASZOK KEZELÉSE

  1. Adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a Bestar Hungary Kft. kezeli.
  2. Amennyiben önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.
  3. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

  Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 (1)391-1400

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Amennyiben Bestar Hungary Kft. hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

  IX. ADATVÉDELMI INCIDENS

  1. Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Bestar Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
  2. Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, a Bestar Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja önt • az Érintettet • az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.
  3.  Bestar Hungary Kft., mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban leírt céloktól eltérő célokra nem használják fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

   Bestar Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

   Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

   A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

   A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendel.et hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

   2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: lnfotv.)

   2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

   2008. évi XLVlll. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

   2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

   2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§•a)

   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

   A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2019. április 01.